Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu


Idź do treści

Nauka bez tajemnic

Projekt POKL "Nauka bez tajemnic", współfinansowany jest przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego

"Nauka bez tajemnic" w SP4


Nasza szkoła, jako jedna z dziesięciu raciborskich placówek, od 3 września 2012r. do 30 sierpnia 2013r. realizuje projekt POKL "Nauka bez tajemnic", który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Miasto Racibórz jest beneficjentem programu, który jest realizowany w ramach działania 9.1 "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" i poddziałania 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".


Główne cele projektu to: wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wyrównywania braków rozwojowych, niwelowania negatywnych zachowań, prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, prowadzenie doradztwa zawodowego.

W ramach projektu w naszej szkole realizowane są:
-
zajęcia logopedyczne – mającelu: usprawnianie narządów artykulacyjnych, usuwanie zaburzeń mowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie sprawności językowej,
-
zajęcia ITC (technologie informacyjno-komunikacyjne)– mają na celu: pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach technologii informacyjnej. Ich zadaniem jest wspieranie rozwoju ucznia, doskonalenie i rozwijanie umiejętności informatycznych,
-
zajęcia socjoterapeutyczne – mają na celu: podniesienie samooceny, uczenie się zachowańasertywnych i radzenia sobie ze stresem, nauczenie się dostrzegania własnych słabych i mocnych stron, oraz zdobycie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w sposób bezkonfliktowy,
-
zajęcia językowe z języka angielskiego – mają na celu: podniesienie świadomości językowej uczniów, rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, poszerzanie i utrwalanie słownictwa, poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych, wzmacnianie motywacji do nauki języków obcych,
-
zajęcia w środowisku kulturowym: teatralno-muzyczno-fotograficzne – mają na celu: zapewnienie dziecku warunków do prawidłowego rozwoju artystycznego, duchowego i intelektualnego; zainteresowanie uczniów różnymi formami kontaktu z muzyką, teatrem, fotografią; stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności oraz wskazanie rożnych możliwości spędzenia czasu wolnego,
-
zajęcia szachowe – mają na celu: wspomaganie kształcenia cech osobowości, kształtowanie zasady fair play, nabycie i doskonalenie umiejętności gry w szachy,
-
zajęcia matematyczne – mają na celu: wyrównywanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki, kształtowanie umiejętności myślenia i logicznego formułowania wniosków, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego,
-
zajęcia przyrodnicze – mają na celu: rozwijanie myślenia naukowego, poznanie flory i fauny Rezerwatu Łężczok, Arboretum Bramy Morawskiej oraz raciborskich parków; dochodzenie do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń i pomiarów Ważnym aspektem zajęć jest dostrzeganie zależności człowieka od środowiska i środowiska od człowieka,
-
zajęcia biologiczno-medyczne – mają na celu: rozwijanie umiejętności rozpoznawania organizmów świata roślin i zwierząt (procesy ewolucji) oraz kształtowanie zdrowego stylu życia,
-
zajęcia astronomiczno-fizyczne – mają na celu: poznanie podstawowych praw fizyki, wykonywanie podstawowych badań elektromagnetycznych i elektrostatycznych, rozwijanie umiejętności obserwacji, pomiarów, prowadzenia doświadczeń i wyciągania wniosków,
-
zajęcia dla uczniów mających problemy z koncentracją – mają na celu: usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej, rozwijanie zainteresowań własnych, wydłużenie koncentracji uwagi; uczenie planowania, kontrolowania i korygowania swojej pracy; kształcenie wyobraźni twórczej i odtwórczej, pamięci wzrokowej i komunikacji poprzez komputer ze światem (Internet).

W zajęciach uczestniczą uczniowie klas IV-VI, a każdy z nich może brać udział w maksymalnie trzech rodzajach zajęć.


Na zajęciach

WsteczPlayDalej

Wycieczka do firmy V VF oraz piekarni pod opieką - Beaty Książęk i Marzenny Mruk-Otulak


Powrót do treści | Wróć do menu głównego